บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 10 เมษายน 2563

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 1 เมษายน 2563

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

แบบขอใช้บริการรถรับ-ส่ง

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยตนเอง

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และประชาสัมพันธ์จุดรับ-ส่งเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 2 ท่าน

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563